ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ...
 
Δ.Ε.Η. - Οικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο (24/03/2016)
Υπουργείο Παιδείας - Πρόγραμμα Πανελλήνιων Εξετάσεων 2016 (23/03/2016)
Υπουργείο Εργασίας - Επίδομα ανεργίας Ελεύθερων Επαγγελματιών (05/03/2013)
Δ.Ε.Η. - Διευρυμένο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (03/02/2013)
Γ.Γ.Π.Σ. - Κάρτα Αποδείξεων (Φοροκάρτα) (07/10/2011)
Ελληνική Στατιστική Αρχή - Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού 2011 (23/07/2011)
ΥΠΕΚΑ - Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον" - Ελαστικότερα κριτήρια (συνέχιση προγράμματος) (11/08/2010)
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (12/05/2010)

 

ΟΠΛΙΤΗΣ - ΘΗΤΕΙΑ / ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

   Σας παρουσιάζουμε τις κατηγορίες οι οποίες δικαιολογούν την αναβολή της κατάταξής σας καθώς και τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Υπενθυμίζουμε ότι ο ρόλος μας είναι καθαρά βοηθητικός και πως άμεσα αρμόδια υπηρεσία είναι η Στρατολογία, η οποία ορίζει ακριβώς τι πρέπει να κάνετε σε ό,τι αφορά τη θητεία σας.


1) ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πρέπει να πληροίτε δύο (2) βασικές προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι: το εκπαιδευτικό ίδρυμα να είναι κρατικό ή αναγνωρισμένο από την αρμόδια κρατική υπηρεσία, να έχει ενταχθεί στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, και να χρησιμοποιεί διεθνώς γνωστή γλώσσα. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι να ανήκετε σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

α. Μαθητής λυκείου ή σχολείου δεύτερης ευκαιρίας και η ελάχιστη εναπομένουσα διάρκεια σπουδών να μην υπερβαίνει την 31 Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνετε το 21ο έτος της ηλικίας σας.

β. Σπουδαστής ΙΕΚ ή σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή εσπερινών λυκείων και η ελάχιστη εναπομένουσα διάρκεια σπουδών να μην υπερβαίνει την 31 Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνετε το 24ο έτος της ηλικίας σας.

γ. Γραμμένος για φοίτηση σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή για κύριες ή μεταπτυχιακές σπουδές και η ελάχιστη εναπομένουσα διάρκεια σπουδών να μην υπερβαίνει την 31 Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνετε το 28ο έτος της ηλικίας σας.

δ. Γραμμένος για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος και η ελάχιστη εναπομένουσα διάρκεια σπουδών να μην υπερβαίνει την 31 Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνετε το 31ο έτος της ηλικίας σας.

Παρατηρήσεις:

1. Τα παραπάνω όρια ηλικίας αυξάνονται κατά δύο χρόνια για όσους έχουν δυσλεξία.

2. Στην ελάχιστη εναπομένουσα διάρκεια σπουδών προσμετρείται και η ελάχιστη τυχόν υποχρεωτική πρακτική άσκηση ή εκπαίδευση.

3. Για τον υπολογισμό της ηλικίας στρατολογικά ως ημερομηνία γέννησης λογίζεται η 1 Ιανουαρίου του έτους εγγραφής στα μητρώα αρρένων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση.

2. Πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρέχοντος ακαδημαϊκού ή σχολικού έτους της οικείας σχολής-σχολείου από την οποία να προκύπτουν:

α. Τα πλήρη ληξιαρχικά στοιχεία του μαθητή - σπουδαστή.

β. Η ημερομηνία εγγραφής καθώς και η εκπαιδευτική βαθμίδα που ανήκει η σχολή-σχολείο.

γ. Το τμήμα, ο κλάδος και το έτος ή το εξάμηνο σπουδών.

δ. Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών και τυχόν υποχρεωτική πρακτική άσκηση ή εκπαίδευση.

ε. Επιπλέον τα δυσλεκτικά άτομα υποβάλλουν πιστοποίηση ή βεβαίωση από τα Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας ή από Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

2) ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΗΣ Ή ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Πρέπει να έχετε το δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε διαδικασία εγγραφής σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση.

2. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών ή πιστοποιήσεις των αρμοδίων ελληνικών ή αντιστοίχων αλλοδαπών Αρχών, από τις οποίες προκύπτει ότι πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

Παρατήρηση: Τα δικαιολογητικά που έχουν διατυπωθεί σε ξένη διεθνώς γνωστή γλώσσα γίνονται δεκτά μόνο αν είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Επίσης σε περίπτωση υποβολής πιστοποιήσεων ή βεβαιώσεων από μη δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολές ή λύκεια του εσωτερικού, αυτές πρέπει να είναι θεωρημένες ή επικυρωμένες από την αρμόδια κρατική Αρχή.

 

3) ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΕΠΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ή ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Πρέπει να πληροίτε τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να βρίσκεστε νόμιμα εκτός ενόπλων δυνάμεων.

2. Να είστε κάτοχος διδακτορικού διπλώματος.

3. Να διαπρέπετε σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες στο εξωτερικό.

4. Η αναβολή δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31 Δεκεμβρίου που συμπληρώνετε στρατολογικά το τριακοστό τρίτο (33) έτος της ηλικίας σας. (Για τον υπολογισμό της ηλικίας στρατολογικά ως ημερομηνία γέννησης του ενδιαφερομένου λογίζεται η 1η Ιανουαρίου του έτους εγγραφής του στα μητρώα αρρένων).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο του διδακτορικού διπλώματος.

3. Πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις της αρμόδιας Ελληνικής Προξενικής Αρχής ή του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος, από τις οποίες να προκύπτουν η ιδιότητά με την οποία απασχολείστε σε αυτό, η χρονική διάρκεια της απασχόλησής σας, η επίδοση στις επιστημονικές εργασίες ή έρευνες και η απήχηση που έχουν αυτές στους διεθνείς ερευνητικούς και επιστημονικούς κύκλους.

4. Κατάσταση από την οποία να προκύπτουν αναφορές άλλων ερευνητών -επιστημόνων στο δημοσιευμένο έργο σας.

5. Οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο, σχετικό με την επίδοση σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες.

ΕΞΑΓΟΡΑ

Όσοι λάβατε οποτεδήποτε αναβολή κατάταξης για τον ανωτέρω λόγο, εφόσον καταταγείτε εμπρόθεσμα μετά τη λήξη ή τη διακοπή της, μπορείτε να εξαγοράσετε το υπόλοιπο των στρατολογικών υποχρεώσεων, αφού προηγουμένως εκπληρώσετε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης:

α. Οι υπόχρεοι πλήρους θητείας: έξι μήνες και εξαγορά υπολοίπων δέκα οκτώ μηνών προς διακόσια ενενήντα τρία ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (293,47 €) το μήνα δηλαδή πέντε χιλιάδες διακόσια ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (5282,46 €),σήμερα.

β. Οι υπόχρεοι μειωμένης θητείας: τέσσερις μήνες. Όσοι από εσάς έχετε κριθεί ή θα κριθείτε ικανοί κατηγορίας τρίτης (Ι3) ή τέταρτης (Ι4) υποχρεούστε να εκπληρώσετε στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση τριών μηνών και εξαγορά του υπόλοιπου της μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης προς διακόσια ενενήντα τρία ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (293,47€) το μήνα σήμερα.

 

4) ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Πρέπει να πληροίτε τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να είστε διορισμένος ή γραμμένος για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας σε αρμόδιο κατά νόμο νοσηλευτικό ίδρυμα εσωτερικού ή εξωτερικού που χρησιμοποιεί διεθνώς γνωστή γλώσσα.

2. Η ελάχιστη διάρκεια για την απόκτηση της ιατρικής ειδικότητας να μην υπερβαίνει την 31 Δεκεμβρίου που συμπληρώνετε στρατολογικά το τριακοστό τρίτο (33) έτος της ηλικίας σας. (Για τον υπολογισμό της ηλικίας στρατολογικά ως ημερομηνία γέννησης λογίζεται η 1 Ιανουαρίου του έτους εγγραφή σας στα μητρώα αρρένων). Ως χρόνος ειδίκευσης για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας σε νοσηλευτικό ίδρυμα του εσωτερικού λαμβάνεται ο χρόνος που ορίζεται στο Π.Δ 415/94.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση.

2. Πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις από τις οποίες να προκύπτει:

α. Η ημερομηνία πρόσληψης στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

β. Η ιατρική ειδικότητα.

γ. Η συνολική διάρκεια που απαιτείται για την απόκτηση της ειδικότητας

δ. Το νοσηλευτικό ίδρυμα (κλινική, νοσοκομείο, εργαστήριο) να έχει αναγνωρισθεί ως ίδρυμα ειδίκευσης ιατρών, από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αν είναι του εσωτερικού ή από την αρμόδια υπηρεσία του ξένου κράτους αν είναι εξωτερικού.

Παρατήρηση: Τα δικαιολογητικά που έχουν διατυπωθεί σε ξένη διεθνώς γνωστή γλώσσα γίνονται δεκτά μόνο αν είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

 

5) ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΟΣ ΑΔΕΛΦΟΥ

Πρέπει: α) να βρίσκεστε νόμιμα εκτός Ενόπλων Δυνάμεων και β) να έχετε αδελφό που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις για εκπλήρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και δεν είναι λιποτάκτης, ή να έχετε μεγαλύτερο αδελφό που υποχρεούται να καταταγεί ταυτόχρονα, με την ίδια εκπαιδευτική σειρά ανεξαρτήτως κλάδου και ημερομηνιών που υποχρεούται να καταταγεί ο καθένας για εκπλήρωση στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, ακόμη και εάν ο αδελφός αυτός είναι ανυπότακτος, αρκεί να έχει διακόψει την ανυποταξία του.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση του αρμόδιου Δήμου ή Κοινότητας.

3. Βεβαίωση της Μονάδας ή υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο αδελφός που παρέχει το δικαίωμα, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι αυτός δε διατελεί σε λιποταξία.

4. Σε περίπτωση που ο αδελφός που παρέχει το δικαίωμα υπάγεται σε άλλο Στρατολογικό Γραφείο συνυποβάλλεται:

α. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου «Α», από το οποίο να προκύπτει η διάρκεια της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.

β. Εάν είναι ανυπότακτος, βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η διακοπή της ανυποταξίας του, η εκπαιδευτική σειρά με την οποία καλείται για κατάταξη καθώς και η διάρκεια της στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης που υπέχει.

 

6) ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΝΑΥΤΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ

Πρέπει να καλείστε για κατάταξη λόγω αρχικής πρόσκλησης της κλάσης σας και κατά την ημερομηνία που οφείλετε να καταταγείτε στις Ένοπλες Δυνάμεις να είστε ναυτολογημένος σε εμπορικά πλοία άνω των χιλίων κόρων, με Ελληνική ή ξένη σημαία συμβεβλημένα ασφαλιστικά με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση

2. Πιστοποίηση ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ή της Ελληνικής Προξενικής Αρχής στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται πλήρη ληξιαρχικά στοιχεία και ότι κατά την ημερομηνία που  έπρεπε να καταταγείτε στις Ένοπλες Δυνάμεις λόγω αρχικής πρόσκλησης της κλάσης σας ήσαστε ναυτολογημένος σε εμπορικά πλοία άνω των χιλίων κόρων συμβεβλημένα ασφαλιστικά με το ΝΑΤ.

Παρατήρηση: Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός έξι μηνών από την ημερομηνία κατάταξης.

 

7) ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Πρέπει να πληροίτε τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να βρίσκεστε νόμιμα εκτός Ενόπλων Δυνάμεων.

2. Να είστε απόφοιτος λυκείου.

3. Να είστε κάτοχος ναυτικού φυλλαδίου.

4. Η εναπομένουσα θαλάσσια υπηρεσία που απαιτείται για τη λήψη διπλώματος εμπορικού ναυτικού να μην υπερβαίνει την 31 Δεκεμβρίου τους έτους κατά το οποίο συμπληρώνετε  στρατολογικά το 25ο έτος της ηλικίας σας. (Για τον υπολογισμό της ηλικίας στρατολογικά, ως ημερομηνία γέννησης λογίζεται η 1 Ιανουαρίου του έτους εγγραφής σας στα μητρώα αρρένων).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση.

2. Αποδεικτικό ή αντίγραφο απολυτηρίου λυκείου

3. Αντίγραφο του ναυτικού φυλλαδίου

4. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, από την οποία να προκύπτουν τα ληξιαρχικά στοιχεία και ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για απόκτηση διπλώματος του εμπορικού ναυτικού, ο χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας που απαιτείται για την απόκτησή του καθώς και ο χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας που τυχόν έχει συμπληρωθεί.

Παρατηρήσεις: 

1. Τα δικαιολογητικά που έχουν διατυπωθεί σε ξένη διεθνώς γνωστή γλώσσα γίνονται δεκτά μόνο αν είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

2. Σε περίπτωση υποβολής πιστοποιήσεων ή βεβαιώσεων από μη δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολές ή λύκεια του εσωτερικού, αυτές πρέπει να είναι θεωρημένες ή επικυρωμένες από την αρμόδια κρατική αρχή.

 

8) ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ, ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΩΝ, ΝΟΜΑΡΧΩΝ, ΔΗΜΑΡΧΩΝ Ή ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Σας αφορά εφόσον έχετε υποβάλλει υποψηφιότητα για την εκλογή σας ως Βουλευτής, Ευρωβουλευτής, Νομάρχης, Δήμαρχος ή Πρόεδρος Κοινότητας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση.

2. Βεβαίωση δικαστικής ή άλλης αρμόδιας Αρχής από την οποία να προκύπτουν η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υποψηφιότητας, η ημερομηνία ανακήρυξης υποψηφίων, η ημερομηνία διενέργειας εκλογών και ανακήρυξης των εκλεγομένων υποψηφίων καθώς και η διάρκεια της θητείας του αξιώματος που επιδιώκει.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

Η διάρκεια της αναβολής κατάταξης είναι:

1. Για τους μη ανακηρυχθέντες υποψηφίους: Μέχρι την ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων.

2. Για τους μη εκλεγμένους υποψηφίους: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους ανακήρυξης των εκλεγόμενων υποψηφίων.

3. Για τους εκλεγμένους: Μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους λήξης της θητείας τους ή του έτους απώλειας για οποιαδήποτε λόγο του αξιώματος.

Παρατήρηση: Η αναβολή χορηγείται μόνο για μία θητεία.

 

9) ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ Ο.Η.Ε ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Πρέπει να πληροίτε τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να βρίσκεστε νόμιμα έξω από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων.

2. Να έχετε την ημερομηνία που υποχρεούστε για κατάταξη, την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα, του Βοηθού Γενικού Γραμματέα ή του υπαλλήλου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. (Ο.Η.Ε). (Ο Γενικός Γραμματέας του Ο.Η.Ε ορίζει τις κατηγορίες των υπαλλήλων στους οποίους χορηγείται αναβολή), ή να είστε ανώτερος υπάλληλος των Ειδικευμένων Οργανισμών, του οποίου το όνομα, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων του, συμπεριλήφθηκε σε κατάλογο που συντάχθηκε από τον Προϊστάμενο του Ειδικευμένου Οργανισμού και εγκρίθηκε από το ενδιαφερόμενο Κράτος, του οποίου την υπηκοότητα κατέχει ο ανώτερος υπάλληλος. Επίσης να είστε ο εκτελεστικός Προϊστάμενος κάθε Ειδικευμένου Οργανισμού, καθώς και κάθε ανώτερος υπάλληλος  που τον αναπληρώνει σε περίπτωση που κωλύεται.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση

2. Πιστοποίηση ή βεβαίωση

α. Της αρμόδιας Ελληνικής Προξενικής Αρχής (εφόσον υπηρετείτε στο εξωτερικό)

β. Της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών (εφόσον υπηρετείτε στο εσωτερικό και η οποία εκδίδεται βάσει επίσημων εγγράφων του οικείου Διεθνούς Οργανισμού που καταθέτει ο ενδιαφερόμενος).

Παρατηρήσεις:

1. Με τον όρο «Ειδικευμένοι Οργανισμοί» νοούνται:

α. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας

β. Η Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών

γ. Η Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Επιμορφωτική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών

δ. Η Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας

ε. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

στ. Η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Ανάπτυξης

ζ. Η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση

η. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας

θ. Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών

ι. Οποιοσδήποτε άλλος Οργανισμός που έχει σχέση με τα Ηνωμένα Έθνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 57 και 63 του Καταστατικού Χάρτη.

2. Με τον όρο «Εκτελεστικός Προϊστάμενος» νοείται ο κύριος εκτελεστικός αξιωματούχος των Ειδικευμένων Οργανισμών, χαρακτηριζόμενος είτε ως «Γενικός Διευθυντής» είτε διαφορετικά.

3. Η αναβολή είναι απεριόριστης διάρκειας και διακόπτεται είτε με αίτησή σας είτε με την απώλεια για οποιοδήποτε λόγο της ιδιότητας του δοκίμου ή του μονίμου υπαλλήλου Διεθνούς Οργανισμού.

 

10) ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

Πρέπει να πληροίτε τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

1. Να έχετε εκτός της Ελληνικής και τη Γερμανική υπηκοότητα.

2. Να έχετε τη μόνιμη διαμονή και τη βιοποριστική σας εγκατάσταση στη Γερμανία.

3. Ως στρατιωτική υπηρεσία λογίζεται η εκτελεσθείσα ενόπλως ή αόπλως στρατιωτική υποχρέωση και η εκπλήρωση εναλλακτικής πολιτικής θητείας και σε καμιά περίπτωση η οποιαδήποτε απαλλαγή ή ακαταλληλότητα από τη στράτευση στις Γερμανικές Ένοπλες δυνάμεις.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση με πιστοποιητικό της αρμόδιας Προξενικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει:

α. Η ημερομηνία απόκτησης της Γερμανικής υπηκοότητας καθώς και αν εξακολουθείτε να τη διατηρείτε. Σε περίπτωση απώλειας να προκύπτει η σχετική ημερομηνία.

β. Ο τόπος της μόνιμης διαμονής και βιοποριστικής σας εγκατάστασης.

2. Ειδικά για όσους έχετε υπηρετήσει στις Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις, απαιτούνται επιπλέον και πιστοποιήσεις ή βεβαιώσεις των αρμόδιων Γερμανικών Αρχών από τις οποίες να προκύπτουν οι ημερομηνίες κατάταξης και απόλυσης καθώς και η ιδιότητα με την οποία παρασχέθηκε η υπηρεσία. Για τους εκπληρώσαντες εναλλακτική υπηρεσία, υποβάλλετε πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής στο οποίο θα πρέπει επιπλέον να αναγράφεται και ο χρόνος  τον οποίο εκπλήρωσε ο αντιρρησίας συνείδησης.

Παρατήρηση: Τα δικαιολογητικά που έχουν διατυπωθεί στη Γερμανική γλώσσα γίνονται δεκτά μόνο αν είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

 

11) ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΞΕΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Πρέπει να έχετε εκτός της Ελληνικής και την υπηκοότητα άλλου κράτους και να υπηρετείτε ενόπλως στις τακτικές ένοπλες δυνάμεις του κράτους αυτού.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση.

2. Βεβαίωση της αρμόδιας Ελληνικής Προξενικής Αρχής ή άλλης δημόσιας Αρχής από την οποία να προκύπτει η υπηκοότητα του ξένου κράτους. Ως δημόσια αρχή λογίζεται κάθε ελληνική ή ξένη αρχή που μπορεί να βεβαιώσει έχετε την υπηκοότητα ξένου κράτους.

3. Επίσημα έγγραφα των αρμοδίων φορέων του οικείου κράτους, από τα οποία να προκύπτουν η ημερομηνία από την οποία υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις του οικείου κράτους, η ιδιότητα και η διάρκεια της υποχρέωσής τους.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μετά την ημερομηνία που υποχρεούστε να καταταγείτε στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούστε για κατάταξη ως εκ της λήξεως της δικαιούμενης αναβολής (31 Δεκ του επομένου έτους από την προβλεπόμενη ημερομηνία απόλυσης σας από τις Ένοπλες Δυνάμεις του άλλου κράτους).

Παρατηρήσεις:

1. Η ποινική δίωξη για τους ανυπότακτους αναστέλλεται από την ημερομηνία κατάταξής τους σε τακτικές Ένοπλες Δυνάμεις ξένου κράτους, και από την παραπάνω ημερομηνία διακόπτεται η ανυποταξία τους.

2. Τα δικαιολογητικά που έχουν διατυπωθεί σε ξένη διεθνώς γνωστή γλώσσα γίνονται δεκτά μόνο αν είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

 

12) ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ

Πρέπει να έχετε αποκτήσει την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και να έχετε ορκισθεί.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση.

2. Πιστοποιήσεις, βεβαιώσεις ή πράξεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, από τις οποίες να προκύπτει ρητά η απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση, η ακριβής νομική βάση απόκτησης και η ημερομηνία ορκωμοσίας. Τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται στην περίπτωση που ήδη έχουν περιέλθει στο Στρατολογικό Γραφείο από τις εκδίδουσες Αρχές.

Παρατήρηση: Όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού πέμπτου (35) έτους της ηλικίας τους υπηρετούν εξάμηνη μειωμένη θητεία. Μπορούν μάλιστα να εξαγοράσουν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εφόσον καταταγούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και συμπληρώσουν σαράντα πέντε ημέρες πραγματικής στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.

 

13) ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Πρέπει να πληροίτε τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Να ακολουθείτε θεραπευτική αγωγή σε Κέντρα Θεραπείας Εξαρτημένων ατόμων (ΚΕΘΕΑ) του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

2. Να μην έχετε λάβει αναβολή κατάταξης για τον ίδιο λόγο στο παρελθόν.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση.

2. Πιστοποίηση ή βεβαίωση του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, στο οποίο έχετε ενταχθεί για θεραπευτική αγωγή από την οποία να προκύπτουν η πλήρης ταυτότητα του κέντρου θεραπείας, τα πλήρη ληξιαρχικά στοιχεία σας και η ημερομηνία έναρξης της θεραπευτικής αγωγής.

Παρατηρήσεις:

1. Η ποινική δίωξη για τους ανυπότακτους αναστέλλεται από την ημερομηνία ένταξής τους σε Κέντρο Θεραπείας, και από την παραπάνω ημερομηνία διακόπτεται η ανυποταξία τους.

2. Όσοι έχουν κάνει χρήση της παραπάνω αναβολής με τη λήξη ή τη διακοπή της παραπέμπονται υποχρεωτικά από το Στρατολογικό Γραφείο στην πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους επιτροπή απαλλαγών.

 

14) ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

Ανήκετε στη συγκεκριμένη κατηγορία αν κρατείστε σε φυλακές ή από οποιαδήποτε αρμόδια Αρχή στο εσωτερικό ή εξωτερικό ή έχετε απολυθεί υπό όρους από Σωφρονιστικά Καταστήματα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η αναβολή κατάταξης χορηγείται με βάση τα δικαιολογητικά που υποβάλετε και από τα οποία προκύπτει ότι πληρούνται τα ανωτέρω.

 

 


EnergaroΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟMEDIAPRINTShooters
Δημόσιες Υπηρεσίες

Δήμοι
Δ.Ο.Υ.
Κ.Ε.Π.
Κ.Τ.Ε.Ο.
Σχολεία
Ταχυδρομικοί Κώδικες

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Αεροδρόμια / AIRPORTS
Λιμεναρχεία
Σταθμοί Κ.Τ.Ε.Λ.
Σταθμοί Ο.Σ.Ε.
Ραδιοταξί - Ταξί
Κωδικοί Κλήσης (Ελλάδας & Διεθνείς)
3,4,5 ψηφια, 800..., 801... τηλέφωνα

Σχολές - Φροντιστήρια - Ιδιαίτερα Μαθήματα

Δημοτικό - Γυμνάσιο - Λύκειο
Μαθήματα Σχολών Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.
Μαθήματα σχετικά με Η/Υ
Ελεύθερο - Γραμμικό Σχέδιο
Ξένες Γλώσσες
Μουσική - Χορός

Έχετε πρόβλημα με ... / Ψάχνετε ...

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης - Ενεργειακοί Επιθεωρητές