ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ...
 
Δ.Ε.Η. - Οικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο (24/03/2016)
Υπουργείο Παιδείας - Πρόγραμμα Πανελλήνιων Εξετάσεων 2016 (23/03/2016)
Υπουργείο Εργασίας - Επίδομα ανεργίας Ελεύθερων Επαγγελματιών (05/03/2013)
Δ.Ε.Η. - Διευρυμένο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (03/02/2013)
Γ.Γ.Π.Σ. - Κάρτα Αποδείξεων (Φοροκάρτα) (07/10/2011)
Ελληνική Στατιστική Αρχή - Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού 2011 (23/07/2011)
ΥΠΕΚΑ - Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον" - Ελαστικότερα κριτήρια (συνέχιση προγράμματος) (11/08/2010)
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (12/05/2010)

 

ΟΠΛΙΤΗΣ - ΘΗΤΕΙΑ / ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ

   Η θητεία για το Στρατό Ξηράς έχει πλέον καθοριστεί στους Εννέα (9) μήνες. Αντίστοιχα η θητεία των Δοκίμων Έφεδρων Αξιωματικών έχει καθοριστεί στους Δεκατέσσερις (14) μήνες. Υπό προϋποθέσεις μπορεί κάποιος να υπαχθεί σε κατηγορίες μειωμένης θητείας και συγκεκριμένα οκτάμηνης, εξάμηνης ή τρίμηνης διάρκειας. Οι περιπτώσεις αυτές αναφέρονται στη συνέχεια, μαζί με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πιστοποίησή τους. Τέλος, αποτελούν ειδικές περιπτώσεις εάν:

Έχετε συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας σας

Είστε μόνιμος κάτοικος εξωτερικού

Είστε αντιρρησίας συνείδησης

Έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς θεραπευτική αγωγή σε ΚΕ.ΘΕ.Α.

 

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΠΛΙΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΚΤΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

1. Οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί από τέσσερα ζώντα αδέλφια.

2. Ο μόνος ή μεγαλύτερος αδελφός από τρία ζώντα αδέλφια.

3. Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιός γονέα που είναι ανίκανος για κάθε εργασία ή έχει συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας του ή διατελεί σε χηρεία.

4. Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιός θανόντος γονέα ή άγαμης μητέρας.

5. Ο πατέρας ενός ζώντος τέκνου.

 

ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

1. Όλοι οι αδελφοί από έξι ή περισσότερα ζώντα αδέλφια, καθώς και οι δύο μεγαλύτεροι αδελφοί από πέντε ζώντα αδέλφια.

2. Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος του οποίου και οι δύο γονείς είναι ανίκανοι για κάθε εργασία ή έχουν πεθάνει.

3. Ο πατέρας δύο τέκνων που είναι εν ζωή.

4. Όσοι έχουν σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία.

5. Όσοι υπηρέτησαν ενόπλως με στρατιωτική ιδιότητα σε τακτικές Ένοπλες Δυνάμεις άλλου κράτους, πλην συμμαχικού ή μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών.

6. Όσοι μετά τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας τους, αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση ή εγγράφονται σε μητρώα αρρένων ως αδήλωτοι, επειδή απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια λόγω γέννησής τους σε έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Όσοι επικαλούνται οικογενειακούς λόγους: Αίτηση και πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας για στρατολογική χρήση, από το οποίο να προκύπτει η οικογενειακή τους κατάσταση. Όπου προϋπόθεση αποτελεί η ανικανότητα για κάθε εργασία απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο φερόμενος ως ανίκανος για κάθε εργασία δηλώνει ότι δεν ασκεί κάποιο επάγγελμα ή εργασία καθώς και τους λόγους υγείας που επικαλείται.

2. Η ένοπλη υπηρεσία αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του ξένου κράτους, από τα οποία προκύπτει η συνολική διάρκεια υπηρεσίας με στρατιωτική ιδιότητα, οι ημερομηνίες κατάταξής και απόλυσης, οι τυχόν ενδιάμεσες απολύσεις και επανακατατάξεις, καθώς και ο βαθμός και οι ειδικότητες που αποκτήθηκαν.

3. Ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας προκύπτει από έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή Περιφερειακής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Παρατηρήσεις:

Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως, ή μέσω πληρεξουσίου ή με συστημένη επιστολή προς το αρμόδιο στρατολογικό Γραφείο. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο. Τα δικαιολογητικά που έχουν διατυπωθεί σε ξένη διεθνώς γνωστή γλώσσα γίνονται δεκτά μόνο αν είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

 

ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Για την υπαγωγή σας στην κατηγορία αυτή πρέπει να είστε:

1. Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιός ή αδελφός προσώπου που απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα ή απεβίωσε ή τραυματίσθηκε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας.

2. Ομογενής ο οποίος διέκοψε τη μόνιμη κατοικία του στις παρακάτω χώρες: Αζερμπαϊτζάν, Αρμενία, Γεωργία, Καζακστάν, Κιργιζία, Λευκορωσία, Μολδαβία. Ουκρανία, Ουζμπεκιστάν, Ρωσική Ομοσπονδία, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Αλβανία, Τουρκία και έρχεται στην Ελλάδα απευθείας ή μέσω άλλης χώρας, εφόσον καταταγείτε στις Ένοπλες Δυνάμεις εντός πενταετίας από την εγγραφή σας σε μητρώο αρρένων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση.

2. Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής των Ενόπλων Δυνάμεων ή Σωμάτων σε περίπτωση θανάτου προσώπου κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στο Σώματα, ή πιστοποίηση ή βεβαίωση δικαστικής αστυνομικής ή άλλης Αρχής Ελληνικής ή ξένης σε περίπτωση θανάτου ή τραυματισμού προσώπου εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας.

3. Αντίγραφο της πράξης απονομής σύνταξης ή άλλης βοήθειας στο πρόσωπο που έπαθε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας(ή στην οικογένειά του) ή αντίγραφο του Δικαστικού Βουλεύματος που εκδόθηκε για το σκοπό αυτό ή υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου σχετικά με την έκδοση πράξης ή Βουλεύματος και την υποβολή αιτήματος για την έκδοσή τους.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο ή Κοινότητα όπου το πρόσωπο είχε την οικογενειακή μερίδα.

5. Οι ομογενείς: Αίτηση και επίσημα έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν η ιδιότητα του ομογενή (απόφαση Περιφερειακής ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης), η διακοπή της μόνιμης κατοικίας του (απόσπασμα διαβατηρίου ή βεβαίωση της αρμόδιας προξενικής Αρχής ή βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας της χώρας προέλευσης), καθώς και η έλευση στην Ελλάδα, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό Δήμου-Κοινότητας ή επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας). 

 


EnergaroΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟMEDIAPRINTShooters
Δημόσιες Υπηρεσίες

Δήμοι
Δ.Ο.Υ.
Κ.Ε.Π.
Κ.Τ.Ε.Ο.
Σχολεία
Ταχυδρομικοί Κώδικες

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Αεροδρόμια / AIRPORTS
Λιμεναρχεία
Σταθμοί Κ.Τ.Ε.Λ.
Σταθμοί Ο.Σ.Ε.
Ραδιοταξί - Ταξί
Κωδικοί Κλήσης (Ελλάδας & Διεθνείς)
3,4,5 ψηφια, 800..., 801... τηλέφωνα

Σχολές - Φροντιστήρια - Ιδιαίτερα Μαθήματα

Δημοτικό - Γυμνάσιο - Λύκειο
Μαθήματα Σχολών Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.
Μαθήματα σχετικά με Η/Υ
Ελεύθερο - Γραμμικό Σχέδιο
Ξένες Γλώσσες
Μουσική - Χορός

Έχετε πρόβλημα με ... / Ψάχνετε ...

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης - Ενεργειακοί Επιθεωρητές